Home / Thuốc thần kinh

Thuốc thần kinh

Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jumbomin là thuốc gì? Thuốc gimof là thuốc gì?Thuốc dantuoxin là thuốc gì? Thuốc thiogamma 600 …

Read More »
Hoạt huyết thông mạch phúc hưng là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Hoạt huyết thông mạch phúc hưng là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Hoạt huyết thông mạch phúc hưng là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc computer eye drops là thuốc gì?Thuốc ofcin 200 là thuốc gì?Thuốc apratam 400 là …

Read More »
Thuốc apratam 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc apratam 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc apratam 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc binex metone 500 là thuốc gì? Thuốc vataxon 15g là thuốc gì?Thuốc cadirogyn là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc SaVi Quetiapine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì?Thuốc bivibact 250 là thuốc gì?Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lesulpin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinphason 100 là thuốc gì?Thuốc bivibact 250 là thuốc gì?Thuốc sketixe 5 là thuốc gì? Thuốc lesulpin …

Read More »
Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì?Thuốc lomexin 200 là thuốc gì?Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? Thuốc sobelin 5 …

Read More »
Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì?Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? Thuốc chc ginkgo là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!